İletişim Bilgisi

Kosova Mahallesi
Veysel Karani Cad. No : 131/A
SELÇUKLU / KONYA
Tel : +90 332 261 23 03
E-mail: konya_japonpark@hotmail.com

İletişim Formu

Gonderme basirili